JAPAN RAIL PASS คือ?

ข้อบังคับในการใช้

เจแปนเรลพาสเป็นพาสที่กลุ่มบริษัท JR จำนวน 6 บริษัทร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นบัตรโดยสารที่ราคาประหยัดและสะดวกเหมาะแก่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบทุกซอกทุกมุมด้วยรถไฟ

พาสดังกล่าวมี 2 ชนิด ได้แก่ พาสสำหรับโดยสารรถขบวนกรีนคาร์และสำหรับรถไฟธรรมดา ซึ่งพาสแต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นแบบ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน

และมีเงื่อนไขการใช้งาน เช่น ไม่สามารถใช้โดยสารรถไฟโทไกโดชินคันเซ็น รถไฟซันโยชินคันเซ็น และรถไฟคิวชูชินคันเซ็น ขบวน “โนโซมิ” และ “มิซุโฮะ”

คุณสมบัติการใช้

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติด้านล่างก่อนซื้อ!

เจแปนเรลพาสคือบัตรโดยสารโปรแกรมพิเศษซึ่งสามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นจากต่างประเทศและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวในการซื้อบัตรโดยสารชนิดนี้ ท่านจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อหนึ่งข้อใดที่กล่าวไว้ต่อไปนี้แม้ว่าท่านจะซื้อบัตรโดยสารผ่านบริการเว็บจำหน่ายตั๋วเรียบร้อยแล้วหรือมีตั๋วสำหรับแลกพาสแล้วก็ตามแต่หากท่านไม่มีคุณสมบัติการใช้งานตรงตามที่กำหนดก็จะไม่สามารถรับหรือแลกเป็นพาสโดยสารมาใช้งานได้จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดทำความเข้าใจคุณสมบัติการใช้งานบัตรโดยสารนี้ก่อนซื้อ
นอกจากนี้หากท่านไม่มีคุณสมบัติการใช้งานตรงตามที่กำหนดอันเนื่องมาจากสาเหตุ เช่น ความผิดพลาดของการตรวจสอบเอกสารฯลฯ (รวมถึงการให้ข้อมูลการแนะนำที่ไม่ดีพอจากบริษัทท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อตั๋วสำหรับแลกพาส)นทำให้ไม่สามารถแลกพาสได้นั้น กลุ่มบริษัท JR จะไม่รับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายเกี่ยวกับเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นจึงใคร่ขอให้ท่านโปรดเตรียมเอกสารสำหรับยืนยันที่จำเป็นก่อนออกเดินทาง

คุณสมบัติการใช้①

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการเข้าประเทศแบบ "การพำนักระยะสั้น"

ตัวอย่างตราประทับ,สติ๊กเกอร์สถานภาพการเข้าประเทศแบบ
ตัวอย่างตราประทับ,สติ๊กเกอร์สถานภาพการเข้าประเทศแบบ "การพำนักระยะสั้น"

ได้รับอนุญาติให้พำนักในระยะเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการพำนักแบบ " การพำนักระยะสั้น" ตามที่กฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นกำหนดไว้
เมื่อต้องการจะพำนักด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนเข้าประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "การพำนักระยะสั้น" ดังนี้ลงบนพาสปอร์ตของท่าน

ผู้ที่ได้รับการประทับตราประทับ, ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงบนพาสปอร์ตเท่านั้นจึงจะใช้เจแปนเรลล์พาสได้

การใช้ประตูอัตโนมัติจะไม่มีการประทับตราแสตมป์หรือติดสติ๊กเกอร์ลงบนพาสปอร์ต จึงขอให้ท่านโปรดใช้ประตูอัตโนมัติที่มีเจ้าหน้าที่หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ประทับตราแสตมป์หรือติดสติ๊กเกอร์แก่ท่าน ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ถือ “บัตรลงทะเบียนเข้าเมืองที่ระบุเป็นพิเศษ” จากโปรแกรม Trusted Traveler Program โปรดแสดงบัตรนี้เพื่อให้เราตรวจสอบ “การพำนักระยะสั้น”

ข้อควรระวัง

แม้ท่านจะซื้อบัตรโดยสารผ่านบริการเว็บจำหน่ายตั๋วหรือพกตั๋วสำหรับแลกพาสนี้ แต่ถ้าหากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแบบ “การพำนักระยะสั้น” ท่านจะไม่สามารถแลกหรือรับเจแปนเรลล์พาสได้ (ฉะนั้นในกรณีเข้าประเทศด้วยสถานภาพ ได้แก่ “การฝึกงาน” “งานแสดงต่างๆ” “การเข้าประเทศอีกครั้ง” จะไม่สามารถแลกหรือรับเจแปนเรลล์พาสได้ ความหมายของ “การพำนักระยะสั้น” ตามกฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นนั้น แตกต่างกับ "การพำนักในช่วงเวลาระยะสั้น" ตามความหมายทั่วไปอย่างสิ้นเชิง)

วิธีการซื้อสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินี้:

WEB

มีวิธีการซื้อแบบ "ซื้อที่ต่างประเทศ" "ซื้อในประเทศ" ดูรายละเอียดได้ที่Purchase

คุณสมบัติการใช้②

คนญี่ปุ่นที่พำนักในต่างประเทศ และอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อควรระวัง

หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม ① และ ② ข้อข้างต้นหรืออย่างหนึ่งอย่างใด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้ซื้อตั๋วหรือแลกเจแปนเรลพาสได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการซื้อตั๋วหรือการแลกเจแปนเรลพาส ในกรณีเอกสารที่เตรียมไว้ของลูกค้ามีคุณสมบัติการใช้ไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้
โปรดตรวจสอบวันออก "สำเนาเอกสารการพำนัก" "หนังสือรับรองการพำนัก" ว่าเป็นวันที่ก่อนซื้อตั๋วแลกพาส (ภายใน 6 เดือน) หรือไม่ (สำหรับเอกสาร เช่น "สำเนาเอกสารการพำนัก" "หนังสือรับรองการพำนัก" นี้ ท่านต้องแสดงสิ่งซึ่งได้แสดงตอนซื้อตั๋วแลกพาสในตอนแลกพาสนี้ด้วยเช่นกัน)

<สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม ได้แก่ ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ>
ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้ต้องดำเนินการตรวจสอบการเข้าประเทศด้ว ย "หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น" นกรณีนี้จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น" และ "เอกสารที่ได้รับจากสถานทูต ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถยืนยันว่าได้พำนักอาศัยติดต่อกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป)โดยหลักแล้วหากเด็กเล็กซึ่งมีระยะเวลาการพำนักอาศัยไม่ถึง 10 ปี จะไม่สามารถซื้อตั๋วแลกพาสรวมทั้งไม่สามารถแลกพาสได้ (อาจมีตัวอย่างที่ได้รับการยกเว้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุอยู่ข้างต้น)

ประเภทและราคาของ JAPAN RAIL PASS

กรณีที่ซื้อผ่านบริการเว็บจำหน่ายตั๋วหรือเ
คาน์เตอร์ให้บริการภายในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการใช้งานซึ่งสามารถซื้อได้ด้วยวิธีการนี้

คุณสมบัติการใช้①

■ราคาของตั๋วแลกพาส
ประเภท สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ สำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา
การแบ่งประเภท ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
แบบ 7 วัน ¥44,810 ¥22,400 ¥33,610 ¥16,800
แบบ 14 วัน ¥72,310 ¥36,150 ¥52,960 ¥26,480
แบบ 21 วัน ¥91,670 ¥45,830 ¥66,200 ¥33,100

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีการวางจำหน่ายในบางส่วนของญี่ปุ่น
ขอให้ท่านโปรดทำความเข้าใจว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการวางจำหน่าย การใช้งานจะ จำกัด เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทางเท่านั้นนอกประเทศญี่ปุ่น(ไม่สามารถใช้ได้สำหรับคนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ต่างประเทศ)。

กรณีซื้อที่ร้านค้าที่ JR ระบุหรือตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

คุณสมบัติการใช้งานซึ่งสามารถซื้อได้ด้วยวิธีการนี้

คุณสมบัติการใช้① คุณสมบัติการใช้②

■ราคาของตั๋วแลกพาส
ประเภท สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ สำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา
การแบ่งประเภท ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
แบบ 7 วัน ¥39,600 ¥19,800 ¥29,650 ¥14,820
แบบ 14 วัน ¥64,120 ¥32,060 ¥47,250 ¥23,620
แบบ 21 วัน ¥83,390 ¥41,690 ¥60,450 ¥30,220

ข้อควรระวังเกี่ยวกับราคา

ตารางข้างต้นนี้คือ ตารางราคาเจแปนเรลพาส โดยจะคิดราคาด้วยสกุลเงินเยนเมื่อซื้อผ่านเว็บจำหน่ายตั๋วหรือเคาน์เตอร์ให้บริการภายในประเทศญี่ปุ่น สำหรับราคาตลาดของค่าเงินท้องถิ่นในต่างประเทศจะคำนวณจาก BSR (อัตราเรตขายของธนาคาร) ฯลฯ ตอนออกตั๋วสำหรับแลกพาส ขอให้ท่านโปรดทำความเข้าใจว่าเมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนตอนที่ซื้อกับอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดตอนที่มาเยือนญี่ปุ่นอาจแตกต่างกัน ราคาที่คิดนี้เป็นค่าเงินท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยนของตลาดและวันออกตั๋วสำหรับแลกพาส จะพิมพ์ไว้ที่ด้านหน้าตั๋วสำหรับแลกพาส ราคาพาสสำหรับเด็ก จะใช้สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ ณ วันที่ซื้อผ่านบริการเว็บจำหน่ายตั๋ว หรือวันออกตั๋วสำหรับแลกพาส หรือวันที่ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการภายในประเทศญี่ปุ่น (อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา สำหรับราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ จะใช้ราคาที่กำหนด ณ วันที่ซื้อผ่านบริการเว็บจำหน่ายตั๋ว หรือราคา ณ วันที่จำหน่ายที่เคาน์เตอร์ให้บริการภายในประเทศญี่ปุ่น หรือราคา ณ วันที่ออกตั๋วสำหรับแลกพาส)

ขอบเขตการใช้ JAPAN RAIL PASS

เจแปนเรลล์พาส สามารถใช้กับรถไฟ รถบัส เรือเฟอร์รี่ ที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

เส้นทาง
เส้นทาง

ชินคันเซ็นทุกสายของกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (ยกเว้น รถไฟ"โนโซมิ", รถไฟ"มิซูโฮะ" (รวมถึงที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง)รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟด่วน, รถไฟเร็ว, รถไฟธรรมดา และ BRT (มีรถไฟบางขบวนที่ใช้ไม่ได้)

 • สามารถใช้กับโตเกียวโมโนเรลล์ได้ด้วย
 • รถไฟสายอะโอะอิโมะริ (ระหว่างอะโอะโมะริ - ฮะชิโนะเฮะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาและรถไฟเร็วได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างฮะชิโนะเฮะ - อะโอะโมะริ , ระหว่างอะโอะโมะริ - โนะเฮะจิ และระหว่างฮะชิโนะเฮะ - โนะเฮะจิ ยกเว้น อะโอะโมะริ - โนะเฮะจิ - ฮะชิโนะเฮะ และไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายอะโอะอิโมะริ ในช่วงระยะดังกล่าว)
 • รถไฟ IR อิชิคะวะ (ระหว่างคะนะซะวะ - ซึบะตะ) (แต่ใช้กับรถไฟด่วนพิเศษ และรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้) ยกเว้น ระยะทางซึ่งไม่รวมคะนะซะวะ - ซึบะตะ หรือไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสาย IR อิชิคะวะที่เกินจากช่วงระยะดังกล่าว)
 • รถไฟ ไอโนะคะเซะโทะยะมะ (ระหว่างโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้ ยกเว้นระยะทางซึ่งไม่รวมโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ หรือไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายไอโนะคะเซะโทะยะมะที่เกินจากช่วงระยะดังกล่าว)

*ข้อมูลปลายทางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด

ข้อควรระวัง

ไม่สามารถใช้เจแปนเรลพาส โดยสารขบวนรถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" ของ โทไกโด- ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น ทั้งที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง และ ที่นั่งจอง
กรุณาใช้ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ", รถไฟ"ซากุระ", รถไฟ"โคะดะมะ" และ รถไฟ"สึบะเมะ"
กรณีจะใช้ รถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารและค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษต่างหาก (กรณีจะใช้ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์ต่างหากด้วย)
และ ถ้าหากจะใช้ Gran Class ของ โทโฮะกุ ชินคันเซ็น, ฮอกไกโด ชินคันเซ็น, โจเอ็ทสึ ชินคันเซ็น และโฮะคุริคุ ชินคันเซ็น ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และ ค่าโดยสารชั้น Gran Class ต่างหาก
กรณีใช้สายรถไฟของบริษัทเอกชน ต้องจ่ายค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่ใช้ (บางกรณีตั๋ว JR อาจขึ้นสายรถไฟของบริษัทเอกชนได้ หากเป็นรถไฟที่วิ่งตรง)
บางขบวนรถหรือบางระยะทาง ไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะมีที่นั่งแบบระบุหมายเลขแม้ว่าจะยังมีที่นั่งว่าง เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนที่นั่งสูงสุดเอาไว้ ฯลฯ

・ตารางรถไฟหลักและระยะทางเดินรถไฟสาย JR และรถไฟที่วิ่งตรง

ชื่อรถไฟ เส้นทางหลัก แต่ละที่จะมีค่าโดยสารและค่าใช้
จ่ายต่างกันไป
บริษัทรถไฟเอกชนที่
วิ่งตรง
ขบวนรถไฟ ชิระยูคิ นีงะตะ - โจเอะสึเมียวโค,อะระอิ ระหว่างนะโอะเอะสึ - โจเอะสึเมียวโค,อะระอิ เอะจิโกะ โทะคิเมะคิ เรลเวย์
ขบวนนิคโค ชินจูกุ - โทะบุนิคโค ระหว่างคุริฮะชิ - โทะบุนิคโค รถไฟสายโทะบุ
ขบวน Kinugawa, Spacia Kinugawa ชิจูกุ - คินุกะวะอ็อนเซ็น ระหว่างคุริฮะชิ - คินุกะวะอ็อนเซ็น
ขบวนโอะโดะริโกะ , ซาฟีร์ โอะโดริโกะ ชินจูกุ โตเกียว - อิซุคิวชิโมะดะ ระหว่างอิโต - อิซุคิวชิโมะดะ อิซุคิวโค
ขบวนโอะโดะริโกะ โตเกียว - ชูเซ็นจิ ระหว่างมิชิมะ - ชูเซ็นจิ รถไฟสายอิซุฮาโคเนะ
รุ่นฟูจิไคยู ชินจูกุ - คาวากุจิโกะ โอสึกิ - คาวากุจิโกะ ฟูจิคิวโค
ขบวนรถไฟ ฟูจิซัง โกะเทมบะ - (โอดะคิว) ชินจูกุ ระหว่างมะซึดะ - (โอดะคิว) ชินจูกุ โอดะคิว อิเล็กทริค เรลเวย์
ขบวนด่วนพิเศษ Nanki นะโงะยะ - ชินกุ ระหว่างคะวะระดะ - สึ รถไฟสายอิเสะ ์
"มิเอะ" รถไฟเร็ว นาโกย่า - โทบะ
รถไฟฮะซิดะเตะ ทันโกะริเร เกียวโต-อะมะโนะฮะชิดะเตะ-โทะโยะโอะกะ ระหว่างฟุคุจิยะมะ - โทะโยะโอะกะ เกียวโตทังโกะเรลเวย์
ขบวนโคโนะโทะริ ชินโอซะกะ - อะมะโนะฮะชิดะเตะ
ขบวน Super Hakuto เกียวโต-ทตโทะริ - คุระโยะชิ ระหว่างคะมิโกะริ - จิสึ รถไฟด่วนจิสึ ์
ขบวน ซุปเปอร์ อินะบะ โอะคะยะมะ - ทตโทะริ
ชิมันโตะ,อะชิซุริ ทะคะมะสึ,โคะจิ - นะกะมุระ,สุคุโมะ ระหว่างคุโบะคะวะ - นะกะมุระ, สุคุโมะ รถไฟสายโทะสะคุโระชิโอะ
รถบัส
รถบัส

สายท้องถิ่นแต่ละสายของบริษัท JR Bus (ยกเว้นสายท้องถิ่นบางส่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่สามารถโดยสารได้)
(บริษัท JR Bus = JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus)

ไม่สามารถโดยสารช่วงเส้นทางรถบัสด่วนของ บริษัท JR Bus แต่ละแห่งได้

เรือเฟอร์รี่
เรือเฟอร์รี่

JR Miyajima ferry (มิยะจิมะ - มิยะจิมะกุจิ)

ไม่สามารถใช้เรือ Jetfoil ฮะคะตะ - ปูซาน (เกาหลี) เรือความเร็วสูง JR คิวชู

ขอบเขตการใช้รถไฟด้วย JAPAN RAIL PASS

・ขบวนรถไฟ JR เกือบทั้งหมดจะมีตู้รถไฟธรรมดา (ที่นั่งชั้น 2) และรถไฟที่วิ่งระยะทางไกลส่วนมากจะมีตู้รถกรีนคาร์ (ที่นั่งชั้น 1)
・พาสสำหรับโดยสารตู้กรีนคาร์จะสามารถใช้ได้กับตู้รถไฟทั้งสองชนิด ในขณะที่พาสสำหรับตู้รถไฟธรรมดาจะใช้ได้เฉพาะกับตู้รถไฟธรรมดาเท่านั้น โดยพาสแต่ละชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โปรดดูขบวนรถไฟ ตู้รถไฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านสามารถใช้งานได้จากตารางข้างล่างนี้

 • สัญลักษณ์ ○ :สามารถใช้ เจแปนเรลล์พาส ขึ้นรถไฟได้
 • สัญลักษณ์ ▲ :จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อใช้เจแปนเรลล์พาสขึ้นรถไฟ
 • สัญลักษณ์ ×:ไม่สามารถใช้เจแปนเรลล์พาสนั่งโดยสารขบวนรถไฟ "โนโซมิ", รถไฟ"มิซูโฮะ" ของรถไฟโทไกโดชินคันเซ็น รถไฟซันโยชินคันเซ็น และรถไฟคิวชูชินคันเซ็น ทั้งแบบที่นั่งแบบสำรองที่นั่ง (รวมถึงที่นั่งชั้นกรีนคาร์) และ ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง
รถไฟ ตู้รถไฟ สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ สำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา
โทไกโด - ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"โนโซมิ" รถไฟ"มิซูโฮะ" ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ × ×
ที่นั่งชั้นธรรมดา × ×
โทไกโด - ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ", รถไฟ"ซากุระ", รถไฟ"โคะดะมะ", รถไฟ"สึบะเมะ" โทโฮคุ - ยะมะกะตะ - อะคิตะ - ฮอกไกโด-โจเอซึ - โฮะคุริคุ และ นิชิคิวชู ชินคันเซ็น GranClass
※4
ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ ○※1
ที่นั่งชั้นธรรมดา ○※2 ○※2
ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ
รถไฟด่วนพิเศษและรถไฟด่วน ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ ○※3
ที่นั่งชั้นธรรมดา
ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นกรีนคาร์
ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ
รถนอน
รถไฟธรรมดาและรถไฟเร็ว ที่นั่งชั้นกรีนคาร์
ที่นั่งชั้นธรรมดา
 • ตู้รถไฟส่วนใหญ่ของ ซันโย ชินคันเซ็น (ชินโอซะกะ - ฮะคะตะ) "รถไฟฮิคาริ", "รถไฟโคะดะมะ" และคิวชู ชินคันเซ็น "รถไฟซากุระ", "รถไฟสึบะเมะ" บางส่วน (ซีรี่ส์ 800), นิชิคิวชู ชินคันเซ็น "คาโมเมะ" ไม่ได้เชื่อมต่อตู้รถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ไว้
 • ไม่สามารถใช้รถไฟ「TRAIN DESK」ได้กับโทโฮกุ-ฮอกไกโด-โจเอซึ และ โฮะคุริคุชินคันเซ็น(ตั้งแต่การจำหน่าย ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน 2566)
 • การใช้ “DX กรีน” (สิ่งอำนวยความสะดวกของรถไฟสาย JR คิวชู) และ “พรีเมียมกรีน” (รถไฟสาย JR East) จำเป็นต้องเสียค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และค่าโดยสารตู้รถกรีนคาร์ของ “DX กรีน” หรือ “พรีเมียมกรีน” เพิ่มเติม
  นอกจากนี้ กรณีที่ต้องการโดยสารรถไฟ “36 พลัส 3” จำเป็นต้องจ่ายค่ารถโดยสารชั้นด่วนพิเศษและค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์สำหรับรถไฟ “36 พลัส 3” ต่างหาก
 • กรณีใช้ "Gran Class" จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ , ค่าโดยสารชั้น Gran Class ต่างหาก เพราะพาสจะใช้ได้เป็นเพียงตั๋วโดยสารเท่านั้น ไม่ว่าจะโดยสารประเภทที่นั่งชั้นกรีนคาร์ หรือ ที่นั่งชั้นธรรมดา
 • ห้องส่วนตัวบนชินคันเซ็นมีให้บริการเฉพาะบางขบวนรถไฟซันโยชินคันเซ็น
 • ห้องเดี่ยวบนตู้รถกรีนคาร์จะมีให้บริการบนรถไฟด่วนพิเศษบางขบวน เช่น “ซาฟีร์ โอะโดริโกะ”
 • กรณีใช้ "รถไฟประเภท Home Liner" และ รถไฟบางประเภท จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อบังคับในการใช้

 • เจแปนเรลพาส (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “พาส”) สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น เช่น เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและมีการพำนักระยะสั้น ฯลฯ
 • จะมีการบันทึกข้อมูลหนังสือเดินทางตอนที่ซื้อและแลกพาส เจ้าตัวผู้ที่ถูกบันทึกข้อมูลหนังสือเดินทาง (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เจ้าตัวผู้ใช้งาน” ) เท่านั้นจึงสามารถใช้งานพาสได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่ผู้อื่น อนึ่ง ตอนที่ออกตั๋วพาส เจ้าตัวผู้ใช้งานต้องแสดงความจำนง ณ เคาน์เตอร์ที่ออกตั๋วพาส
 • พาสที่มีช่วงเวลาใช้งานซ้ำซ้อนกันและมีข้อมูลหนังสือเดินทางอันเดียวกัน (ทุกประเภท) จะไม่สามารถซื้อและแลกพาสได้
 • ตอนเริ่มเปิดใช้งานพาส โปรดเดินผ่านประตูสอดตั๋วอัตโนมัติหรือช่องที่มีเจ้าหน้าที่ กรณีเดินผ่านช่องที่มีเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ประทับตราสแตมป์แก่ท่าน รวมทั้งเมื่อเดินผ่านช่องที่มีเจ้าหน้าที่โปรดแสดงพาสโดยให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบช่วงเวลาใช้งานพาสของท่าน
 • ระหว่างใช้งานท่านต้องพกหนังสือเดินทางติดตัวเสมอ และโปรดแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกร้องขอ
 • พาสนี้สามารถใช้โดยสารรถชินคันเซ็นของบริษัทการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น (สายรถไฟ JR) (ยกเว้น ขบวน “โนโซมิ” และ “มิซุโฮะ”), ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ, ขบวนรถไฟด่วนธรรมดา หรือที่นั่งรถไฟธรรมดาของขบวนรถไฟธรรมดา (พาสสำหรับตู้กรีนคาร์หมายถึง ใช้กับที่นั่งกรีนคาร์) และ BRT (ระบบขนส่งรถบัสด่วนพิเศษ) ตลอดจนเรือเฟอร์รี่ ของบริษัท JR เวสต์ มิยาจิมะ ที่แล่นข้ามฟากระหว่างมิยาจิมะ-มิยาจิมะงุจิ, JR ฮอกไกโดบัส, JR โทโฮกุบัส, JR คันโตบัส, JR โทไกบัส, เวสต์เจแปน JR บัส, จูโกกุ JR บัส, JR ชิโกกุบัส, JR คิวชูบัส และโตเกียวโมโนเรล ทั้งนี้ นอกจากเส้นทางรถบัสด่วนพิเศษที่วิ่งระหว่างเมืองของแต่ละบริษัทรถบัส JR แล้ว ท่านอาจไม่สามารถโดยสารรถบัสในบางเส้นทาง
  • ไม่สามารถโดยสารรถไฟชินคันเซ็นขบวน “โนโซมิ” และ “มิซุโฮะ” (รวมทั้งที่นั่งแบบไม่จำเป็นต้องสำรอง)
   กรณีต้องการโดยสาร ขบวน “โนโซมิ” และ “มิซุโฮะ” จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารปกติตามระยะทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • เส้นทางที่สามารถโดยสารได้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • การโดยสารขบวนรถที่เชื่อมต่อกับเส้นทางเดินรถของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่รถไฟ JR, เรือเฟอรืรี่ ของบริษัท JR เวสต์ มิยาจิมะ, รถบัส JR (ยกเว้น รถบัสบางเส้นทาง เช่น รถบัสด่วนพิเศษที่วิ่งระหว่างเมือง) และโตเกียวโมโนเรล ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารตามระยะทางที่โดยสารรถบริษัทดังกล่าวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กรณีที่โดยสารผ่านช่วงระยะทางที่อยู่ข้างล่างนี้โดยไม่ลงรถกลางทาง ท่านไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • รถไฟสายอาโอโมริที่วิ่งระหว่างฮาจิโนะเฮะ-อาโอโมริ, ระหว่างอาโอโมริ-โนเฮจิ และ ระหว่างฮาจิโนะเฮะ-โนเฮจิ (โดยสารได้เฉพาะตู้รถไฟธรรมดาเท่านั้น)
  • รถไฟสาย IR อิชิกาวะที่วิ่งระหว่างคานาซาวะ-ซึบาตะ (ยกเว้น กรณีที่โดยสารรถไฟของบริษัทฯ เกินกว่าเส้นทางดังกล่าวนี้)
  • รถไฟไอโนะคาเสะโทยามะที่วิ่งระหว่างโทยามะ-ทากาโอกะ (โดยสารได้เฉพาะขบวนรถไฟธรรมดาเท่านั้น) (ยกเว้น กรณีที่โดยสารรถไฟของบริษัทฯ เกินกว่าเส้นทางดังกล่าวนี้) กรณีต้องการโดยสาร “ไอโนะคาเสะไลน์นอร์” จำเป็นต้องซื้อตั๋วไลนเนอร์แยกต่างหาก
 • พาสนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันว่าท่านจะมีที่นั่งอย่างแน่นอน หากต้องการที่นั่งแบบระบุหมายเลขที่นั่ง โปรดรับตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่ง (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งในสถานีรถไฟของบริษัทการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น เคาน์เตอร์ให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารมิโดริ (ที่จำหน่ายตั๋ว) หรือบริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ ล่วงหน้า ก่อนโดยสารรถเสมอ อนึ่ง กรณีซื้อพาสผ่านระบบ “JAPAN RAIL PASS Reservation” (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “JRPR” ) ท่านสามารถจองที่นั่งแบบระบุหมายเลขที่นั่งได้เช่นกัน อีกทั้งกรณีต้องการโดยสารที่นั่งแบบไม่จำเป็นต้องสำรอง ท่านสามารถใช้พาสอย่างเดียวในการโดยสารได้ ทั้งนี้ บางขบวบรถอาจไม่มีขบวนตู้ให้บริการที่นั่งแบบไม่จำเป็นต้องสำรอง นอกจากนี้ หากต้องการใช้ห้องส่วนตัวบนชินคันเซ็นหรือขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ท่านต้องจ่ายค่ารถโดยสารชั้นด่วนพิเศษเพื่อใช้ห้องส่วนตัวที่นั่งชั้นปกติ หรือจ่ายค่ารถโดยสารชั้นด่วนพิเศษและค่าใช้ห้องส่วนตัวที่นั่งชั้นกรีนคาร์เพื่อใช้ห้องส่วนตัวกรีนคาร์เพิ่มต่างหาก อนึ่ง หากต้องการโดยสารขบวนรถนอน, ขบวน DX กรีน, ขบวนตู้กรีนคาร์แบบพรีเมี่ยม หรือขบวนกรังด์คลาส นอกจากต้องจ่ายค่าโดยสารรถนอน, ค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์ที่ใช้สำหรับ DX กรีน หรือค่าโดยสารชั้นกรังด์คลาสแล้ว ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษหรือค่ารถโดยสารชั้นด่วนธรรมดา กรณีต้องการใช้พาสสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดาเพื่อโดยสารรถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ นอกจากต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์แล้ว ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษหรือค่าโดยสารชั้นด่วนธรรมดา (พาสสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์สามารถใช้โดยสารที่นั่งชั้นกรีนคาร์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) กรณีโดยสารรถซึ่งจำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารส่วนต่างหรือค่ารถไฟไลน์เนอร์ ท่านต้องชำระเงินค่าโดยสารดังกล่าว และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่นั่งแบบระบุหมายเลขที่นั่งหรือเปลี่ยนเป็นตู้นอนบนขบวนรถไฟได้
 • การแลกตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งและการสำรองที่นั่งแบบระบุหมายเลขที่นั่ง จะไม่สามารถแลกตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งใหม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • เวลาที่ออกเดินทางจากสถานีที่ขึ้นรถจนถึงเวลาที่เดินทางถึงสถานีที่ลงรถในวันเดียวกันนั้น ซ้ำกับตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งซึ่งแลกไปก่อนหน้านี้แล้ว
  • สถานีที่ขึ้นรถกับสถานีที่ลงรถในวันเดียวกันนั้นเหมือนกับตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งซึ่งสำรองไปก่อนหน้านี้แล้วผ่านระบบ JRPR และเครื่องจำหน่ายตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่ง
  • พาส 1 ใบมีการแลกตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งเกินกว่า 110 ขบวน ผ่านระบบ JRPR และเครื่องจำหน่ายตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่ง
  • บางขบวนรถหรือบางระยะทางอาจไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะมีที่นั่งแบบระบุหมายเลขแม้ว่าจะยังมีที่นั่งว่าง เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนที่นั่งสูงสุดเอาไว้ ฯลฯ
 • พาสและตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งจะมีการพิมพ์รหัสสำหรับจำแนกบัตรไว้ กรณีที่ใช้งานกันหลายคน เจ้าตัวผู้ใช้งานโปรดใช้พาสของตัวเองและตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งซึ่งมีรหัสสำหรับจำแนกบัตรซึ่งตรงกัน
 • กรณีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่นั่งแบบระบุหมายเลข โปรดดำเนินขั้นตอนการยกเลิกตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งภายในเวลาก่อนที่ขบวนรถซึ่งท่านสำรองที่นั่งไว้จะออกเดินทาง
 • กรณีจะโดยสารที่นั่งแบบไม่จำเป็นต้องสำรอง หรือกรณีจะโดยสารรถไฟที่นั่งชั้นธรรมดาด้วยพาสสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ จะไม่มีการคืนเงินค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้
 • พาส สามารถใช้งานได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีอายุการใช้งานเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนจากพาสเป็นพาสประเภทอื่นๆ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆ ได้อีกทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานกับพาสที่ได้รับมอบมาแล้ว
 • ไม่มีการออกให้ใหม่กรณีเกิดการสูญหาย (รวมการถูกขโมย)
 • กรณีไม่สามารถออกตั๋วพาสได้ตามปกติเนื่องจากระบบขัดข้อง อาจมีการออกตั๋วพาสให้โดยอาจถูกจำกัดหน้าที่บางอย่าง เช่น ไม่สามารถใช้กับเครื่องจำหน่ายตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งหรือประตูสอดตั๋วอัตโนมัติ ฯลฯ แต่ไม่สามารถใช้เหตุผลดังกล่าวนี้ในการขอคืนเงิน
 • การคืนเงิน ตามกฎแล้วจะต้องทำในวันก่อนเริ่มเปิดใช้งานซึ่งอยู่ภายในช่วงเวลาที่มีอายุการใช้งานเท่านั้น ตอนคืนเงินนี้ หากมีการแลกตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่ง จำเป็นต้องยกเลิกตั๋วแบบระบุหมายเลขที่นั่งซึ่งแลกไปแล้วทั้งหมด
  • กรณีซื้อพาสผ่านระบบ JRPR สามารถขอคืนเงินผ่านระบบ JRPR ได้ ภายในเวลา 23.30 น. (เวลาในประเทศญี่ปุ่น) ของวันก่อนเริ่มเปิดใช้งานพาสซึ่งอยู่ภายในช่วงเวลาที่มีอายุการใช้งานก่อนรับพาส สำหรับหลังรับพาสแล้วให้แจ้งความจำนง ณ สถานที่รับพาส การขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะมีค่าธรรมเนียม 560 เยน ต่อพาส 1 ใบ
  • กรณีซื้อตั๋วสำหรับแลกพาสที่ต่างประเทศ พาสที่แลกเป็นตั๋วแล้วสามารถขอคืนเงินได้ ณ สถานที่แลกพาสในประเทศญี่ปุ่น และมีค่าธรรมเนียม 10% ของราคาจำหน่าย (เงินเยน) ต่อพาส 1 ใบ อนึ่ง กรณีต้องการคืนตั๋วสำหรับแลกพาส โปรดแจ้งความจำนง ณ สถานที่ที่ท่านซื้อตั๋วสำหรับแลกพาส ค่าธรรมเนียมโปรดตรวจสอบกับสถานที่ที่ท่านซื้อ
  • กรณีซื้อพาส ณ ที่จำหน่ายตั๋วในประเทศญี่ปุ่น สามารถขอคืนเงินได้ ณ สถานที่จำหน่ายตั๋ว (ทั้งนี้ กรณีที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต จะคืนเงินได้เฉพาะสถานที่จำหน่ายตั๋วของบริษัทผู้จำหน่ายตั๋วซึ่งท่านซื้อไปเท่านั้น) และมีค่าธรรมเนียม 10% ของราคาจำหน่าย (เงินเยน) ต่อพาส 1 ใบ
 • หลังจากที่เริ่มเปิดใช้งานตั๋วแล้ว รถไฟหยุดให้บริการ หรือเกิดความล่าช้า (รวมถึงกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ) ท่านไม่สามารถนำเหตุผลดังกล่าวมาใช้อ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาการใช้งานพาสหรือขอคืนเงิน อีกทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่าที่พัก ฯลฯ อันเนื่องจากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง
 • กรณีใช้พาส นอกจากเงื่อนไขที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับพาส ข้อกำหนดการขนส่งผู้โดยสาร และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • กรณีใช้พาสโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขการขนส่ง ระเบียบข้อบังคับพาส ข้อกำหนดการขนส่งผู้โดยสาร จะมีการริบคืนพาสให้เป็นโมฆะในฐานะที่ละเมิดการโดยสาร อีกทั้งจะต้องจ่ายค่าโดยสารที่นั่งชั้นธรรมดาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระยะทางที่โดยสารทั้งหมด รวมถึงค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกจำนวน 2 เท่า
 • กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับกฏบังคับนี้นอกเหนือฉบับภาษาญี่ปุ่น จะถือว่าฉบับภาษาญี่ปุ่นมีเนื้อหาที่ถูกต้อง
อ่านต่อ