JAPAN RAIL PASS
เจแปนเรลล์พาส คือ ตั๋วราคาถูกที่สุดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทุกแห่งหนในประเทศญี่ปุ่นโดยรถไฟ ซึ่งเป็นพาสที่กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น 6 บริษัท ร่วมมือกันนำเสนอบริการนี้ โดยมีเงื่อนไขการใช้ อาทิ ไม่สามารถใช้โดยสารขบวนรถไฟ"โนโซมิ" รถไฟ"มิซูโฮะ" ของโทไกโด - ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น
คุณสมบัติการใช้
สำหรับเจแปนเรลล์พาสนี้ หากท่านไม่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติการใช้งาน
จะไม่สามารถซื้อตั๋วแลกพาสรวมทั้งไม่สามารถแลกพาสได้

● ถึงแม้จะมีตั๋วแลกพาสแต่หากไม่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติการใช้งาน จะไม่สามารถแลกพาส ดังนั้น
โปรดทำความเข้าใจคุณสมบัติการใช้งานก่อนซื้อตั๋วแลกพาส
● กลุ่มบริษัทรถไฟ JR จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยอันเกี่ยวกับการใช้งานยานพาหนะคมนาคมระหว่างพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในกรณี
ที่ไม่สามารถทำการแลกพาสได้เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติการใช้งาน เช่น
เอกสารที่ใช้ตรวจสอบยืนยันไม่เรียบร้อย
(รวมถึงการแนะนำที่ผิดพลาดหรือการแนะนำซึ่งไม่เพียงพอจากบริษัทท่องเที่ยวซึ่งท่านได้ซื้อตั๋วแลกพาส) ดังนั้น
ขอให้ท่านตรวจสอบโดยจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ตรวจสอบยืนยันที่จำเป็นก่อนออกเดินทางให้ดี
● สำหรับตั๋วแลกพาสที่ไม่ได้นำมาแลก หากภายในไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว ทางเราจะคืนเงินผ่านบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ลูกค้าซื้อตั๋ว (※ มีค่าธรรมเนียมต่างหาก)
● การสอบถามเกี่ยวกับตั๋ว ขอให้ลูกค้าไปติดต่อสอบถามที่บริษัทท่องเที่ยวที่ืลูกค้าซื้อตั๋วมาด้วยตนเอง
● ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีตั้งแต่วันที่ออกบัตร สามารถนำตั๋วมาคืนเงินได้(※ มีค่าธรรมเนียมต่างหาก)
(1)
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการเข้าประเทศแบบ "การพำนักระยะสั้น"
ได้รับอนุญาติให้พำนักในระยะเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการพำนักแบบ " การพำนักระยะสั้น" ตามที่กฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นกำหนดไว้
เมื่อต้องการจะพำนักด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนเข้าประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "การพำนักระยะสั้น" ดังนี้ลงบนพาสปอร์ตของท่าน ผู้ที่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงบนพาสปอร์ตเท่านั้นจึงจะใช้เจแปนเรลล์พาสได้
ตัวอย่างตราประทับ,สติ๊กเกอร์สถานภาพการเข้าประเทศแบบ "การพำนักระยะสั้น"
※ เมื่อใช้ประตูอัตโนมัติ จะไม่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์ลงบนพาสปอร์ต ฉะนั้นกรุณาใช้ประตูอัตโนมัติที่มีพนักงานควบคุม เพื่อร้องขอให้เจ้าหน้าที่ประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์
แม้ท่านจะพกตั๋วนี้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ถ้าหากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแบบ "การพำนักระยะสั้น" ท่านจะไม่สามารถแลก เจแปนเรลล์พาส ได้ (ฉะนั้นในกรณีเข้าประเทศด้วยสถานภาพ ได้แก่ "การฝึกงาน" "งานแสดงต่างๆ" "การเข้าประเทศอีกครั้ง" จะไม่สามารถแลก เจแปนเรลล์พาสได้ กรุณาทำความเข้าใจว่าความหมายของ "การพำนักระยะสั้น" ตามกฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นนั้น แตกต่างกับ "การพำนักในช่วงเวลาระยะสั้น" ตามความหมายทั่วไปอย่างสิ้นเชิง)
(2)
คนญี่ปุ่นที่พำนักในต่างประเทศ และอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถใช้พาสตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2017
หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม (1) และ (2) ข้อข้างต้นหรืออย่างหนึ่งอย่างใด ทางบริษัทฯ
ไม่สามารถให้ซื้อตั๋วหรือแลกเจแปนเรลพาสได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ
ขอปฏิเสธการซื้อตั๋วหรือการแลกเจแปนเรลพาส
ในกรณีเอกสารที่เตรียมไว้ของลูกค้ามีคุณสมบัติการใช้ไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้
※ โปรดตรวจสอบวันออก "สำเนาเอกสารการพำนัก" "หนังสือรับรองการพำนัก" ว่าเป็นวันที่ก่อนซื้อตั๋วแลกพาส
(ภายใน 6 เดือน) หรือไม่
(สำหรับเอกสาร เช่น "สำเนาเอกสารการพำนัก" "หนังสือรับรองการพำนัก" นี้
ท่านต้องแสดงสิ่งซึ่งได้แสดงตอนซื้อตั๋วแลกพาสในตอนแลกพาสนี้ด้วยเช่นกัน)

<สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม ได้แก่ ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ>
ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้ต้องดำเนินการตรวจสอบการเข้าประเทศด้ว
ย "หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น" ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น" และ
"เอกสารที่ได้รับจากสถานทูต
ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถยืนยันว่าได้พำนักอาศัยติดต่อกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป)
※ โดยหลักแล้วหากเด็กเล็กซึ่งมีระยะเวลาการพำนักอาศัยไม่ถึง 10 ปี
จะไม่สามารถซื้อตั๋วแลกพาสรวมทั้งไม่สามารถแลกพาสได้
(อาจมีตัวอย่างที่ได้รับการยกเว้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุอยู่ข้างต้น)
ประเภทและราคาของ JAPAN RAIL PASS
เจแปนเรลพาส มี 2 ประเภท คือ สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ และสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา ซึ่งแบ่งออกเป็นพาสแบบ 7 วัน, แบบ 14 วัน และ แบบ 21 วัน
สำหรับขอบเขตการใช้พาสแต่ละประเภท กรุณาดูขอบเขตการใช้เจแปนเรลล์พาส
กรณีที่ซื้อตั๋วแลกพาสนอกประเทศญี่ปุ่น
ราคาของตั๋วแลกพาส (ข้อมูล ณ เมษายน ค.ศ.2019)
ประเภท
สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์
สำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา
การแบ่งประเภท
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
แบบ 7 วัน
¥38,880
¥19,440
¥29,110
¥14,550
แบบ 14 วัน
¥62,950
¥31,470
¥46,390
¥23,190
แบบ 21 วัน
¥81,870
¥40,930
¥59,350
¥29,670
ตารางข้างต้นเป็นตารางราคาตั๋วเจแปนเรลล์พาส ราคาตลาดของค่าเงินท้องถิ่น จะคำนวณจาก BSR (อัตราขายของธนาคาร) ในตอนออกตั๋ว โปรดทำความเข้าใจด้วยว่าเมื่อมาถึงญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนตอนซื้อ กับอัตราแลกเปลี่ยนตลาดตอนมาเยือนญี่ปุ่นนั้นอาจแตกต่างกัน
ราคาของค่าเงินท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยนตลาด และวันออกตั๋ว จะพิมพ์ที่ด้านหน้าตั๋ว ค่าพาสสำหรับเด็ก ใช้กับเด็กที่มีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ ในวันออกตั๋ว (อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา สำหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง จะใช้ราคาที่กำหนดในขณะออกตั๋ว
ราคาที่เขียนไว้คือราคาล่าสุด ณ เมษายน ค.ศ.2019 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา
เกี่ยวกับอายุการใช้งานและการแลกพาส
อายุการใช้งานของเจแปนเรลล์พาส คือ 7 วัน,14 วันหรือ 21 วันติดต่อกันตั้งแต่วันเริ่มใช้พาส
ในกรณีที่ซื้อตั๋วแลกพาสนอกประเทศญี่ปุ่น กรุณาแลกเจแปนเรลล์พาสภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันซื้อตั๋วแลก (ตัวอย่าง:หากวันออกตั๋วแลกพาสคือวันที่ 15 เมษายน จะสามารถนำไปแลกได้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม)
กรุณากำหนดวันเริ่มใช้พาสในตอนแลก ท่านสามารถเลือกวันเริ่มใช้พาสในวันที่ต้องการภายใน 1 เดือนตั้งแต่วันแลกพาส
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้ที่พิมพ์ลงบนพาสไปแล้ว
ออกวางจำหน่ายแล้วในบางพื้นที่ภายในประเทศญี่ปุ่น ถึงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2020
※ จำกัดเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางซึ่งมิใช่หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
(ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นและอาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถซื้อตั๋วได้)
※ เกี่ยวกับการออกวางจำหน่ายหลังจากจากที่กล่าวในข้างต้น จะมีกำหนดการประกาศให้ทราบในอนาคต
※ ข้อมูลปลายทางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด
ขอบเขตการใช้ JAPAN RAIL PASS
เส้นทาง
เจแปนเรลล์พาส สามารถใช้กับรถไฟ รถบัส เรือเฟอร์รี่ ที่ระบุในตารางด้านล่างนี้
ชินคันเซ็นทุกสายของกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (ยกเว้น รถไฟ"โนโซมิ", รถไฟ"มิซูโฮะ" (รวมถึงที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง) รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟด่วน, รถไฟเร็ว, รถไฟธรรมดา และ BRT (มีรถไฟบางขบวนที่ใช้ไม่ได้)
※ สามารถใช้กับโตเกียวโมโนเรลล์ได้ด้วย
※ รถไฟสายอะโอะอิโมะริ (ระหว่างอะโอะโมะริ - ฮะชิโนะเฮะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาและรถไฟเร็วได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างฮะชิโนะเฮะ - อะโอะโมะริ , ระหว่างอะโอะโมะริ - โนะเฮะจิ และระหว่างฮะชิโนะเฮะ - โนะเฮะจิ
ยกเว้น อะโอะโมะริ - โนะเฮะจิ - ฮะชิโนะเฮะ และไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายอะโอะอิโมะริ ในช่วงระยะดังกล่าว)
※ รถไฟ IR อิชิคะวะ (ระหว่างคะนะซะวะ - ซึบะตะ) (แต่ใช้กับรถไฟด่วนพิเศษ และรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้) ยกเว้น ระยะทางซึ่งไม่รวมคะนะซะวะ - ซึบะตะ หรือไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสาย IR อิชิคะวะที่เกินจากช่วงระยะดังกล่าว)
※ รถไฟ ไอโนะคะเซะโทะยะมะ (ระหว่างโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้ ยกเว้นระยะทางซึ่งไม่รวมโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ หรือไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายไอโนะคะเซะโทะยะมะที่เกินจากช่วงระยะดังกล่าว)
※ ข้อมูลปลายทางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด
สายท้องถิ่นแต่ละสายของบริษัท JR Bus (ยกเว้นสายท้องถิ่นบางส่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่สามารถโดยสารได้)
(บริษัท JR Bus = JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus)
※ ไม่สามารถโดยสารช่วงเส้นทางรถบัสด่วนของ บริษัท JR Bus แต่ละแห่งได้
JR Miyajima ferry (มิยะจิมะ - มิยะจิมะกุจิ)
※ ไม่สามารถใช้เรือ Jetfoil ฮะคะตะ - ปูซาน (เกาหลี) เรือความเร็วสูง JR คิวชู
ไม่สามารถใช้เจแปนเรลพาส โดยสารขบวนรถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" ของ โทไกโด- ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น ทั้งที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง และ ที่นั่งจอง
กรุณาใช้ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ", รถไฟ"ซากุระ", รถไฟ"โคะดะมะ" และ รถไฟ"สึบะเมะ"
กรณีจะใช้ รถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารและค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษต่างหาก (กรณีจะใช้ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์ต่างหากด้วย)
และ ถ้าหากจะใช้ Gran Class ของ โทโฮะกุ ชินคันเซ็น, ฮอกไกโด ชินคันเซ็น, โจเอ็ทสึ ชินคันเซ็น และโฮะคุริคุ ชินคันเซ็น ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และ ค่าโดยสารชั้น Gran Class ต่างหาก
กรณีใช้สายรถไฟของบริษัทเอกชน ต้องจ่ายค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่ใช้ (บางกรณีตั๋ว JR อาจขึ้นสายรถไฟของบริษัทเอกชนได้ หากเป็นรถไฟที่วิ่งตรง)
ตารางรถไฟหลักและระยะทางเดินรถไฟสาย JR และรถไฟที่วิ่งตรง
ชื่อรถไฟ
เส้นทางหลัก
แต่ละที่จะมีค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างกันไป
บริษัทรถไฟเอกชนที่วิ่งตรง
ขบวนรถไฟ ชิระยูคิ นีงะตะ - โจเอะสึเมียวโค,อะระอิ ระหว่างนะโอะเอะสึ - โจเอะสึเมียวโค,อะระอิ เอะจิโกะ โทะคิเมะคิ เรลเวย์
ขบวนนิคโค ชินจูกุ - โทะบุนิคโค ระหว่างคุริฮะชิ - โทะบุนิคโค รถไฟสายโทะบุ
ขบวน Kinugawa, Spacia Kinugawa ชิจูกุ - คินุกะวะอ็อนเซ็น ระหว่างคุริฮะชิ - คินุกะวะอ็อนเซ็น
ขบวนโอะโดะริโกะ , ซุปเปอร์วิว โอะโดะริโกะ ชินจูกุ โตเกียว - อิซุคิวชิโมะดะ ระหว่างอิโต - อิซุคิวชิโมะดะ อิซุคิวโค
ขบวนโอะโดะริโกะ โตเกียว - ชูเซ็นจิ ระหว่างมิชิมะ - ชูเซ็นจิ รถไฟสายอิซุฮาโคเนะ
รุ่นฟูจิไคยู ชินจูกุ - คาวากุจิโกะ โอสึกิ - คาวากุจิโกะ ฟูจิคิวโค
ขบวนรถไฟ ฟูจิซัง * โกะเทมบะ - (โอดะคิว) ชินจูกุ ระหว่างมะซึดะ - (โอดะคิว) ชินจูกุ โอดะคิว อิเล็กทริค เรลเวย์
ขบวนด่วนพิเศษ Wide View Nanki นะโงะยะ - ชินกุ ระหว่างคะวะระดะ - สึ รถไฟสายอิเสะ ์
"มิเอะ" รถไฟเร็ว นาโกย่า - โทบะ
รถไฟฮะซิดะเตะ ทันโกะริเร เกียวโต-อะมะโนะฮะชิดะเตะ-โทะโยะโอะกะ ระหว่างฟุคุจิยะมะ - โทะโยะโอะกะ เกียวโตทังโกะเรลเวย์
ขบวนโคโนะโทะริ ชินโอซะกะ - อะมะโนะฮะชิดะเตะ
ขบวน Super Hakuto เกียวโต-ทตโทะริ - คุระโยะชิ ระหว่างคะมิโกะริ - จิสึ รถไฟด่วนจิสึ ์
ขบวน ซุปเปอร์ อินะบะ โอะคะยะมะ - ทตโทะริ
ขบวนนัมปุ,ชิมันโตะ,อะชิซุริ โอะคะยะมะ,ทะคะมะสึ,โคะจิ - นะกะมุระ,สุคุโมะ ระหว่างคุโบะคะวะ - นะกะมุระ, สุคุโมะ รถไฟสายโทะสะคุโระชิโอะ
* ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2018 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงชื่อขบวนรถไฟจาก “อะซะกิริ” เป็น “ฟูจิซัง”
อนึ่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะในการขับใดใดทั้งสิ้น
ขอบเขตการใช้รถไฟด้วย JAPAN RAIL PASS
รถไฟ JR ส่วนใหญ่จะมีที่นั่งชั้นธรรมดา (ที่นั่งชั้นสอง) และรถไฟที่เดินรถระยะไกลส่วนใหญ่จะมีที่นั่งชั้นกรีนคาร์ (ที่นั่งชั้นหนึ่ง)
พาสสำหรับรถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ สามารถใช้รถไฟทั้งสองนี้ได้ และพาสสำหรับรถไฟที่นั่งชั้นธรรมดา สามารถใช้ได้เฉพาะรถไฟที่นั่งชั้นธรรมดา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กรุณาดูตารางด้านล่างนี้
ตู้รถไฟที่มี คือสามารถใช้ เจแปนเรลล์พาส ได้
กรณีจะใช้ตู้รถไฟที่มี จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รถไฟ
ตู้รถไฟ
สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์
สำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา
โทไกโด - ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"โนโซมิ" รถไฟ"มิซูโฮะ" ※1
ที่นั่งชั้นกรีนคาร์
×
×
ที่นั่งชั้นธรรมดา
×
×
โทไกโด - ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ", รถไฟ"ซากุระ", รถไฟ"โคะดะมะ", รถไฟ"สึบะเมะ" โทโฮคุ - ยะมะกะตะ - อะคิตะ - ฮอกไกโด-โจเอซึ และ โฮะคุริคุ ชินคันเซ็น
Gran Class ※4
ที่นั่งชั้นกรีนคาร์
※2
ที่นั่งชั้นธรรมดา
ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ
รถไฟด่วนพิเศษและรถไฟด่วน
ที่นั่งชั้นกรีนคาร์
※3
ที่นั่งชั้นธรรมดา
ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นกรีนคาร์
ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ
รถนอน
รถไฟธรรมดาและรถไฟเร็ว
ที่นั่งชั้นกรีนคาร์
ที่นั่งชั้นธรรมดา
※1
ไม่สามารถนั่งโดยสารที่นั่งจอง (รวมถึงที่นั่งชั้นกรีนคาร์) และ ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง ของชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"โนโซมิ" , รถไฟ"มิซูโฮะ"
※2
ตู้รถไฟส่วนใหญ่ของ ซันโย ชินคันเซ็น (ชินโอซะกะ - ฮะคะตะ) "รถไฟฮิคาริ", "รถไฟโคะดะมะ" และคิวชู ชินคันเซ็น "รถไฟซากุระ", "รถไฟสึบะเมะ" บางส่วน (ซีรี่ส์ 800) ไม่ได้เชื่อมต่อตู้รถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ไว้
※3
กรณีใช้ "ตู้ประเภท DX Green" (สาย JR คิวชู) จะต้องชำระค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์สำหรับ "ตู้ประเภท DX Green" เพิ่มต่างหาก
※4
กรณีใช้ "Gran Class" จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ , ค่าโดยสารชั้น Gran Class ต่างหาก เพราะพาสจะใช้ได้เป็นเพียงตั๋วโดยสารเท่านั้น ไม่ว่าจะโดยสารประเภทที่นั่งชั้นกรีนคาร์ หรือ ที่นั่งชั้นธรรมดา
ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ บนชินคันเซ็น มีบางส่วนบน ซันโย ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ"
ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นกรีนคาร์ มีที่รถไฟด่วนพิเศษชนิดพิเศษ เช่น "ซุปเปอร์วิว โอะโดะริโกะ"
กรณีใช้ "รถไฟประเภท Home Liner" และ "รถไฟประเภ Liner" จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1) เจแปนเรลล์พาสใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้เท่านั้น บุคคลที่ระบุชื่อไว้ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติการใช้งาน เช่น ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นด้วยการพำนักระยะสั้น และมีผลบังคับใช้เมื่อติดตั๋วสำหรับใช้เฉพาะไว้เท่านั้น
2) ตอนเริ่มใช้เจแปนเรลล์พาส กรุณาเดินผ่านช่องทางเดินที่มีเจ้าหน้าที่ กรุณาขอรับประทับตราลงที่ช่องประทับตราของเจ้าหน้าที่ (ช่องหนีบประทับตรา) ที่ช่องตรวจตั๋ว และตอนจะผ่านช่องตรวจตั๋ว กรุณายื่นแสดงเจแปนเรลล์พาส ให้เจ้าหน้าที่มองเห็นอายุการใช้งาน
3) ระหว่างใช้พาส กรุณาพกพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย และขอให้ยื่นแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจ
4) เจแปนเรลล์พาส สามารถใช้โดยสารชินคันเซ็น (สาย JR ) ของบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (ยกเว้นขบวนรถไฟ""โนโซมิ"" และ รถไฟ""มิซูโฮะ"") , รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟด่วนธรรมดาหรือรถไฟธรรมดาที่เป็นที่นั่งชั้นธรรมดา (พาสสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ ใช้กับที่นั่งชั้นกรีนคาร์) และ BRT (รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ) รวมถึง เรือเฟอร์รี่ ของบริษัท JR เวสต์ มิยะจิมะ เฟอร์รี่ จำกัด ระหว่างมิยะจิมะ - มิยะจิมะกุจิ, JR ฮอกไกโดบัส, JRบัสโทโฮะกุ, JR บัสคันโต, JR โทไกบัส, เวสต์เจเปน JR บัส, จูโงะกุ JR บัส, JR ชิโคะกุบัส, JR คิวชูบัส และ โตเกียวโมโนเรลล์
แต่ไม่สามารถโดยสารเส้นทางรถบัสบางส่วน ที่นอกเหนือจากเส้นทางรถบัสด่วนพิเศษของบริษัทรถบัส JR บัสแต่ละแห่ง
ไม่สามารถโดยสาร ชินคันเซ็น รถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" (รวมถึงที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองด้วย) กรณีจะใช้รถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารธรรมดาและค่าใช้จ่ายตามระยะทางโดยสาร
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่สามารถโดยสารได้
กรณีโดยสารรถไฟโดยทางสายรถไฟบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากสาย JR, JR เวสต์ มิยะจิมะ เฟอร์รี่, JR บัส (ยกเว้นเส้นทางบางส่วน เช่น เส้นทางรถบัสด่วนพิเศษ) และโตเกียวโมโนเรลล์ จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายตามระยะทางเส้นทางของบริษัทนั้น แต่กรณีใช้ในช่วงระยะทางดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นการนั่งผ่านโดยที่ไม่ได้มีการลงรถ ก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(1) ระหว่าง ฮะชิโนะเฮะ - อะโอะโมะริ ของ รถไฟสายอะโอะอิโมะริ, ระหว่าง อะโอะอิโมะริ - โนะเฮะจิ และ ฮะชิโนะเฮะ - โนะเฮะจิ (ใช้เฉพาะรถไฟธรรมดาเท่านั้น)
(2) ระหว่าง คะนะซะวะ - ซึบะตะ สายรถไฟ IR อิชิคะวะ (ยกเว้นกรณีโดยสารรถไฟ JR ข้ามเขตระยะทางเดียวกัน)
(3) ระหว่างโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ สายรถไฟไอโนะคะเซะโทะยะมะ (ใช้เฉพาะรถไฟธรรมดาเท่านั้น)(ยกเว้นกรณีโดยสารรถไฟ JR ข้ามเขตระยะทางเดียวกัน) กรณีที่จะใช้บริการ "ไอโนะคะเซะ ไลน์เนอร์" ท่านจำเป็นต้องมีตั๋วไลน์เนอร์แยกต่างหากด้วย
5) เจแปนเรลล์พาส ไม่ใช่ตั๋วรับประกันการมีที่นั่งอย่างแน่นอน กรณีจะใช้บริการที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจอง กรุณาขอออกตั๋วที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจองก่อนโดยสาร ได้ที่เคาน์เตอร์จองตั๋วที่สถานีบริษัทรถไฟญี่ปุ่น, ศูนย์ท่องเที่ยว หรือบริษัทท่องเที่ยวหลักๆสำคัญ (ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สำหรับรถไฟบางขบวนอาจต้องทำการออกตั๋วสำหรับที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจองเสียก่อน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถโดยสารได้ อนึ่ง นอกจากนี้ กรณีจะใช้ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง จะสามารถใช้เจแปนเรลล์พาสเพียงอย่างเดียวได้ แต่ทว่า บางกรณีอาจมีรถไฟบางขบวนที่ไม่ได้ติดตั้งมีที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองที่นั่งแบบไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ และ นอกจากนี้ กรณีจะใช้ห้องเดี่ยวบนชินคันเซ็น และรถไฟด่วนพิเศษ ถ้าเป็นห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ กรุณาจ่าย ค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และถ้าเป็นห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นกรีนคาร์ กรุณาจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์สำหรับห้องเดี่ยวและค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และกรณีจะใช้รถนอน, DX กรีน หรือ Gran Class นอกจากจะต้องจ่าย ค่าโดยสารรถนอน, ค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์ที่ใช้สำหรับ DX กรีน หรือ ค่าโดยสารชั้น Gran Class แล้ว กรุณาจ่าย ค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ หรือ ค่าโดยสารชั้นด่วนธรรมดา กรณีจะใช้รถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ด้วยพาสสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา นอกจากจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์แล้ว จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ หรือ ค่าโดยสารชั้นด่วนธรรมดา (พาสสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ สามารถใช้ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) กรณีจะโดยสารรถไฟที่จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารรถไฟประเภทไลน์เนอร์ Liner หรือ ค่าตั๋วสำหรับระบุที่นั่ง กรุณาจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจอง หรือตู้นอนบนรถไฟได้
6) ในกรณีจะใช้ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง และจะโดยสารรถไฟธรรมดาด้วยพาสสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ จะไม่คืนเงินค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายให้
7) เจแปนเรลล์พาส ใช้ได้เฉพาะภายในเวลาที่มีอายุการใช้งานเท่านั้น
8) ไม่สามารถเปลี่ยนจากเจแปนเรลล์พาส ไปเป็นพาสประเภทอื่น หรือตั๋วโดยสารชนิดอื่น อีกทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานได้
9) กรณีสูญหาย (รวมกรณีถูกขโมย) จะไม่ออกพาสให้ใหม่
10) การคืนเงิน ตามกฎแล้วจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นแจ้งความจำนงก่อนวันเริ่มระยะเวลาอายุการใช้งานเท่านั้น
กรณีที่ซื้อตั๋วแลกพาสที่ต่างประเทศให้แจ้งที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาสเดิมที่ได้ทำการซื้อมา
กรณีที่ซื้อภายในประเทศญี่ปุ่นให้แจ้งที่จุดจำหน่ายตั๋วภายในประเทศ (ยกเว้นกรณีที่ชำระซื้อด้วยบัตรเครดิต
จะจำกัดเฉพาะที่จุดจำหน่ายของบริษัทจำหน่ายตั๋วที่ท่านซื้อเท่านั้น) ซึ่งจะหักค่าธรรมเนียมเป็น 10%
ของราคาจำหน่ายเจแปนเรลล์พาสนั้น ๆ (สกุลเงินเยน) แล้วคืนเงินส่วนที่เหลือให้
11) หลังจากเริ่มใช้งานแล้ว จะไม่มีการยืดอายุการใช้งานเจแปนเรลล์พาสหรือคืนเงินอันเนื่องมาจากขบวนรถไฟหยุดวิ่ง รถไฟล่าช้า (รวมถึงกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ด้วย) หรือเหตุผลอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
12) กรณีใช้เจแปนเรลล์พาส นอกจากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทรถไฟญี่ปุ่น และข้อกำหนดในสัญญาของการขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นด้วย
13) กรณีใช้เจแปนเรลล์พาส โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขนส่งและข้อกำหนดของบริษัทรถไฟญี่ปุ่น รวมถึงข้อกำหนดในสัญญาของการขนส่งผู้โดยสาร จะถือว่าโดยสารอย่างไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด จะใช้ต่อไม่ได้ และจะเก็บเจแปนเรลล์พาสคืน อีกทั้งจะต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นธรรมดาและค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่โดยสารทั้งหมด รวมถึงค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอีกเป็น 2 เท่า
14) กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษ จะถือว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง
(※ เนื้อหาที่ระบุอยู่ข้างต้นเป็นข้อมูล ณ เมษายน ค.ศ.2019 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
ข้อควรระวัง
 
 
ข้อควรระวัง (1), (2)
เรื่องแจ้งให้ทราบ
ข้อควรระวัง
ข้อบังคับในการใช้
▶HOME
▶JAPAN RAIL PASS คือ?
▶คุณสมบัติการใช้
▶ประเภทและราคาของ JAPAN RAIL PASS
▶ขอบเขตการใช้ JAPAN RAIL PASS
▶ขอบเขตการใช้รถไฟด้วย JAPAN RAIL PASS
▶การซื้อและการใช้ JAPAN RAIL PASS
▶ซื้อที่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของ JR อย่างเป็นทางการ
▶เปลี่ยนจากตั๋วเป็น JAPAN RAIL PASS
▶จองที่นั่งกันเถอะ !
▶ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
▶หาที่พัก